PVNC: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2104
Friday, 17 April 2015 08:58

PVNC: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Download tài liệu kèm theo tại đây: Phần 1; phần 2; phần 3; phần 4


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members