PVNC công bố thông tin thoái vốn đơn vị thành viên
Thứ ba, 14 Tháng 8 2018 15:56

Thực hiện chủ trương thoái vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2017 và các Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018, Nghị quyết số 13/NQ-PVNC ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị, đến nay Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã thoái hết vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An. Sau khi thoái vốn, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An không còn là công ty mẹ của doanh nghiệp khác do đó không thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định về công bố thông tin. Chi tiết xem Công bố thông tin đính kèm tại đây

 
Đơn vị thành viên