BAN KIỂM SOÁT


Ông Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

Ông Phạm Hồng Triều

Chức vụ: Ban viên BKS

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

Ông Lê Thanh Cao

Chức vụ: Ban viên BKS

Trình độ: Thạc sỹ QTKD

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

 
Đơn vị thành viên