HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phan Hải Triều

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐQT

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế;

Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

 

Ông Nguyễn Ngọc Bảng

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Trình độ: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...


Ông Đồng Xuân Bình

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...


Ông Nguyễn Anh Minh

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Trình độ:

Quê quán:

 

Ông Phan Quốc Hùng

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Trình độ:Thạc sĩ QTKD quốc tế;

Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

 
Đơn vị thành viên