PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020
Thursday, 08 April 2021 16:33

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông
Monday, 08 March 2021 09:58

Ngày 03/3/2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Theo đó:

1. Thời gian tiến hành Đại hội dự kiến như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 28/4/2021

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không thành công) vào ngày 06/5/2021.

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba (nếu lần thứ hai không thành công) vào ngày 20/5/2021.

2. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến là ngày 05/04/2021.

Chi tiết xem Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự đại hội tại đâytải toàn văn dự thảo tài liệu Đại hội đổng cổ đông tại đây

 
PVNC công bố thông tin BCTC Quý IV/2020
Wednesday, 20 January 2021 11:27

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
Wednesday, 21 October 2020 16:39

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020. Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo tài chính Q3

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
Friday, 24 July 2020 09:03

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 và giải trình chênh lệch kết quả SXKD quý 2 năm 2020 so với Quý 2 năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính Q2

2. Giải trình chênh lệch kết quả SXKD

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019
Wednesday, 10 June 2020 15:11

PVNC công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019. Chi tiết xem file đính kèm: Báo cáo thường niênBáo cáo tài chính sau kiểm toán

 
Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Saturday, 23 May 2020 09:33

Ngày 22/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được tiến hành với sự có mặt của 14 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 5.120.730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PVNC xin công bố thông tin kết quả Đại hội để Quý cổ đông được biết.

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ 2
Thursday, 07 May 2020 09:48

Ngày 07/5/2020, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 2). Kết quả: Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 10cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 166.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành.

Vậy  Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 2) và thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 để quý cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27
Unit members