Đảng bộ PVC tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Wednesday, 22 February 2012 07:21

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là hội nghị nằm trong chương trình công tác tuyên giáo của Đảng ủy Tổng công ty năm 2012.

 

Hội nghị đã triển khai học tập nghiên cứu nội dung chủ đề năm 2012 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” nhằm khẳng định những giá trị to lớn về tư tưởng, văn hoá, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động luôn chủ động học tập rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc; luôn đoàn kết, nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành suất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mỗi đảng viên, cán bộ công nhân viên trong đơn vị đăng ký các công trình, phần việc cụ thể; cán bộ chủ chốt các cấp luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các qui định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, qui chế của cơ quan, đơn vị.

 


Trong suốt thời gian qua, công cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; góp phần nâng cao ý thức tự giác của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, duy trì ổn định phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


Theo kế hoạch năm 2012, các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các Đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; từng cá nhân nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo gương Bác; cấp ủy các cơ sở chỉ đạo và coi đây là giải pháp quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Các nội dung chủ yếu trong kế hoạch 1107-KH/ĐU Tổng công ty về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng đoàn thể, đơn vị, cụ thể hóa các nội dung hoạt động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012, để việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên và công nhân lao động luôn chủ động học tập rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các qui định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, qui chế của cơ quan, đơn vị. Phối kết hợp đồng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua đang triển khai tại đơn vị, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đơn vị chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên đối với chi bộ, đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tại đơn vị mình.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát tới từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc để triển khai đồng bộ và thực hiện tốt nội dung các công việc chủ yếu như:
Một là, tiếp tục tổ chức Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Hai là, tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay, bám sát bản sắc văn hóa PVC qua sáu giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp - Tầm nhìn - Sáng tạo- Quyết liệt - Cần mẫn - Truyền thống” và Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp PVC (sửa đổi) sẽ được ban hành trong quí II/2012.
Ba là, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phát huy tinh thần tự giác, đồng thời thực hiên tốt công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương cán bộ chủ chốt các cấp.
Bốn là, đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức nổi lên trong cơ quan, đơn vị.
Năm là, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáu là, kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bảy là, đẩy mạnh tuyên truyền về việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm lớn.

Theo PVC


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members