Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Phấn đấu tiết giảm hơn 3.700 tỷ đồng
Thursday, 01 March 2012 07:34

Đó là mục tiêu được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đưa ra tại Hội nghị triển khai thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, được tổ chức chiều 28/2.

Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN cho biết, với ý thức trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, ngay từ cuối năm 2011, đầu năm 2012, PVN đã chủ động triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2012 với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả và năng lực sản xuất kinh doanh, thi đua về đích trước”. Trong đó, xác định phấn đấu hoàn thành 03 mục tiêu/nhiệm vụ lớn trong năm 2012 là: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 được Chính phủ giao; Thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm theo đúng chỉ đạo của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ tài chính; Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn theo đúng chủ trương Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.


Để thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của Tập đoàn nêu trên, đến nay tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị và đăng ký tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tập đoàn giao trong năm 2012, trong đó có chương trình và giải pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất. Theo đó, năm 2012, PVN sẽ tiết giảm tối đa chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm. Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2012. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong PVN đã đăng ký tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm với tổng giá trị là 3.715,0 tỷ đồng, tăng 11% so với cam kết thực hiện của Tập đoàn trong năm 2011 (3.361 tỷ đồng). Trong đó, tiết  giảm chi phí quản lý là  563,0 tỷ đồng; tiết giảm chi phí từ cải tiến, hợp lý hoá sản xuất và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng là 2.656,0 tỷ đồng và tiết giảm chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản là: 496,0 tỷ đồng.

Về chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp, ngay trong tháng 1 và 2 năm 2012, PVN đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn. Mục tiêu là tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; tiếp tục giữ vững vị trí Tập đoàn mạnh số 1 của Việt Nam và phấn đấu trong 5 năm tới là Tập đoàn kinh tế mạnh trong khu vực, có tốc độ tăng trưởng bình quân 18-20%/năm; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

PVN sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: Thăm dò khai thác dầu khí, Lọc-Hóa dầu, Công nghiệp khí, Công nghiệp điện và Dịch vụ dầu khí chất lượng cao, trong đó thăm dò khai thác dầu khí là cốt lõi.

Trong giai đoạn 2011-2015, PVN xác định công tác tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; tổ chức sắp xếp lại/phân công chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp/ đơn vị trong Tập đoàn để tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hạn chế cạnh tranh nội bộ, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; hoàn thiện các quy chế vế quản lý phần vốn của Tập đoàn và của các đơn vị/doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn; tổ chức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược khi có đủ điều kiện; tổ chức rà soát, hoàn thiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn cho phù hợp với tình hình mới; chỉ đạo các đơn vị thành viên điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của từng đơn vị phù hợp với phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.

Thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện Chỉ thị, ông Đỗ Văn Hậu cho biết, định kỳ 6 tháng một lần, Tập đoàn sẽ tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện các cam kết tiết giảm chi phí và các nội dung về tái cấu trúc doanh nghiệp của các đơn vị thành viên.

Theo PVN


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members