PVNC chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Wednesday, 12 August 2015 11:11

Ngày 10/08/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã thông qua Nghị quyết số 40/NQ-PVNC nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Chi tiết xem Nghị quyết số 40


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members