Thông tin Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần thứ 3
Friday, 06 May 2016 08:57

Ngày 05/5/2016, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Tổ chức lần thứ 3). Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, bẩu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. Chi tiết kết quả Đại hội xem file đính kèm tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members