PVNC Công bố thông tin BCTC 2018 sau kiểm toán
Friday, 17 May 2019 15:42

Tại kỳ họp thường niên 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã thông qua danh sách hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị PVNC đã gửi thư mời nhưng cả hai đơn vị kiểm toán nói trên đều từ chối thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho PVNC.

Ngày 14/3/2018, HĐQT PVNC đã có Nghị quyết số 06/NQ-PVNC lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tuy nhiên, việc kiểm toán BCTC năm 2018 kéo dài hơn so với dự kiến, đến ngày 15/5/2019 đơn vị kiểm toán mới phát hành BCTC kiểm toán năm 2018 cho PVNC.

Vậy PVNC xin công bố thông tin BCTC 2018 sau kiểm toán để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem các tài liệu đính kèm:

1. BCTC sau kiểm toán Phần 1

2. BCTC sau kiểm toán Phần 2

3. Công văn giải trình CBTT BCTC sau kiểm toán 2018


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members