PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý 3 2019
Wednesday, 30 October 2019 15:54

Do kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 2019 chênh lệch so với kết quả SXKD Quý 3 năm 2018, thuộc diện phải giải trình theo quy định về công bố thông tin. PVNC đã có văn bản giải trình để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members