Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Saturday, 23 May 2020 09:33

Ngày 22/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được tiến hành với sự có mặt của 14 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 5.120.730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PVNC xin công bố thông tin kết quả Đại hội để Quý cổ đông được biết.


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members