PVA công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019
Friday, 18 October 2019 08:06

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 3 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Friday, 19 July 2019 16:11

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 2 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây: Phần 1Phần 2

 
PVNC công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Wednesday, 22 May 2019 17:25

Ngày 22/5/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần3). Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội để quý cổ đông được biết.

Chi tiết xem các tài liệu kèm theo:
 
PVNC Công bố thông tin BCTC 2018 sau kiểm toán
Friday, 17 May 2019 15:42

Tại kỳ họp thường niên 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã thông qua danh sách hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị PVNC đã gửi thư mời nhưng cả hai đơn vị kiểm toán nói trên đều từ chối thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho PVNC.

Ngày 14/3/2018, HĐQT PVNC đã có Nghị quyết số 06/NQ-PVNC lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tuy nhiên, việc kiểm toán BCTC năm 2018 kéo dài hơn so với dự kiến, đến ngày 15/5/2019 đơn vị kiểm toán mới phát hành BCTC kiểm toán năm 2018 cho PVNC.

Vậy PVNC xin công bố thông tin BCTC 2018 sau kiểm toán để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem các tài liệu đính kèm:

1. BCTC sau kiểm toán Phần 1

2. BCTC sau kiểm toán Phần 2

3. Công văn giải trình CBTT BCTC sau kiểm toán 2018

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 2 và thư mời đại hội cổ đông tổ chức lần 3
Tuesday, 07 May 2019 10:50
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 09:23

Ngày 07/5/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần 2). Do số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự đại hội không đủ tỷ lệ 51% theo quy định nên Đại hội cổ đông tổ chức lần thứ 2 không tiến hành được.

Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội lần thứ 2 và thư mời tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 3 vào ngày 22/5/2019.
 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 1 và thư mời đại hội cổ đông tổ chức lần 2
Friday, 26 April 2019 09:23

Ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần 1). Do số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự đại hội không đủ tỷ lệ 51% theo quy định nên Đại hội cổ đông tổ chức lần thứ 1 không tiến hành được.

Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội lần thứ 1 và thư mời tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 2.

 
Công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý I năm 2019 chênh lệch so với Quý I năm 2018 (chuyển lỗ sang lãi)
Thursday, 25 April 2019 08:29

PVNC công bố thông tin giải trình kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 có chênh lệch so với  quý 1 năm 2018 (chuyển lỗ thành lãi). CHi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
Friday, 19 April 2019 16:33

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 1 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây: Phần 1Phần 2

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 27
Unit members