Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Saturday, 23 May 2020 09:33

Ngày 22/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được tiến hành với sự có mặt của 14 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 5.120.730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PVNC xin công bố thông tin kết quả Đại hội để Quý cổ đông được biết.

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ 2
Thursday, 07 May 2020 09:48

Ngày 07/5/2020, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 2). Kết quả: Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 10cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 166.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành.

Vậy  Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 2) và thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 để quý cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ 1
Tuesday, 28 April 2020 10:02

Ngày 28/4/2020, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 1). Kết quả: Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 12 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 163.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành.

Vậy  Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 1) và thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 để quý cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
Thursday, 23 April 2020 10:56

PVNC công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 và giải trình kết quả SXKD quý I năm 2020 so với Quý I năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính

2. Giải trình kết quả SXKD

 
PVNC công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Wednesday, 11 March 2020 10:29

Do nhầm lẫn trong xác định ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 (ngày 02/4/2020 trùng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương). PVNC điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là ngày 03/4/2020, Vậy Tổng công ty xin được công bố để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem thêm tại file đính kèm Tại đây

 
PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý 4 2019
Tuesday, 21 January 2020 17:58

PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý IV năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
Monday, 20 January 2020 15:14

PVNC đã hoàn thành Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 4 năm 2019, xin công bố thông tin để quý vị cổ đông và các nhà đầu tư được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 
PVNC công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý 3 2019
Wednesday, 30 October 2019 15:54

Do kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 2019 chênh lệch so với kết quả SXKD Quý 3 năm 2018, thuộc diện phải giải trình theo quy định về công bố thông tin. PVNC đã có văn bản giải trình để quý vị cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 27
Unit members